Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad (MR) op de St. Michaëlschool bestaat uit ouders en personeel. Zij praten mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.

Eenmaal per jaar doet de MR verslag (schriftelijk, maar liefst ook op een ouderavond) van het afgelopen jaar. De MR moedigt iedereen aan om bij vragen, bij kritiek of anderszins contact op te nemen. Dat kan natuurlijk schriftelijk, maar ook door iemand uit de MR op te bellen of even aan te schieten of te mailen mr@sint-michael.nl

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Clarissa Hagenouw (voorzitter)
Femke Schrijvers
Maarten Gijsenberg

Personeelsgeleding:
Mirte Fennema
Julia Zuurman
Gerdy Niehof